Şcoala Doctorală de MatematicăConducerea Şcolii Doctorale


Director departament

Prof. Dr. SEBASTIAN ANIŢA

Tel:0232/201229
E-mail: sanita@uaic.ro


Consiliul Şcolii doctorale

Membri locali:
       Prof. Dr. SEBASTIAN ANIŢA (sanita@uaic.ro)
       Prof. Dr. RĂZVAN LIŢCANU (litcanu@uaic.ro)
       Prof. Dr. CEZAR ONICIUC (oniciucc@uaic.ro)

Membri externi:
       Cercet. LUCIAN BEZNEA (Lucian.Beznea@imar.ro)
       Acad. VIOREL BARBU (vb41@uaic.ro)

Studenţi:
       Drd. IULIA CĂTĂLINA PLEŞCA (dankemath@yahoo.com)
       Drd. SILVIU LAZOREC (sylvyu_sting@yahoo.com)

Date contact membrii consiliul Şcolii Doctorale

Prof.dr. Sebastian ANITA, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: sanita@uaic.ro

Prof.dr. Răzvan LIŢCANU, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: litcanu@uaic.ro

Prof.dr. Cezar ONICIUC, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: oniciucc@uaic.ro

Acad. Viorel BARBU, Institutul de Matematica "Octav Mayer" al Academiei Romane, Bd. Carol I nr. 8, Iasi 700506, Romania, E:mail: vb41@uaic.ro

Prof.dr. Lucian BEZNEA, Institutul de Matematica "Simion Stoilow" al Academiei Romane, Calea Grivitei nr. 21, 010702 Bucuresti, Romania, E:mail: Lucian.Beznea@imar.ro

Drd. Iulia PLEŞCA, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: dankemath@yahoo.com

Drd. Silviu LAZOREC, Facultatea de Matematica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Bd. Carol I nr. 11, Iasi 700506, Romania, E-mail: sylvyu_sting@yahoo.com


RAPORT DE AUTOEVALUARE ŞCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ


Conducătorii de doctorat (şi domeniile de expertiză) şi temele propuse pentru cercetări doctorale


Domeniul de doctorat: Matematică

Prof. Dr. SEBASTIAN ANIŢAsanita@uaic.ro

Titlul temei: Stabilizarea sistemelor de tip reacţie-difuziune

Descriere: Se va investiga stabilizarea sistemelor de tip reacţie-difuzie în cazul comenzilor care acţionează pe domenii mici. Aceste sisteme intră în clasa specială a celor cu restricţii asupra stării. Se va urmări obţinerea de condiţii necesare şi de condiţii suficiente de stabilizabilitate (cu restricţii asupra stării). Aceste condiţii vor fi formulate în raport cu magnitudinea autovalorii principale pentru anumiţi operatori ce urmează a fi găsiţi. In caz de stabilizabilitate se va urmări obţinerea unor comenzi stabilizante cu o structură simplă. Se va studia, de asemenea, relaţia dintre rata stabilizării şi geometria suportului controlului utilizând mai multe tipuri de tehnici. O atenţie specială va fi acordată sistemelor în care apar şi termeni nelocali.

Prof.Dr. IOAN BUCĂTARUbucataru@uaic.ro

Titlul temei: Structuri geometrice si invarianti pentru campuri de ecuatii diferentiale

Descriere: Se vor studia structuri geometrice asociate in mod canonic unor campuri de ecuatii diferentiale cu derivate oridinare (sau partiale) de ordin doi (sau superior) pentru a determina noi invarianti geometrici de tip curbura. Acesti invarianti vor permite noi abordari pentru problema inversa a calculului variational, precum si pentru problema metrizabilitatii proiective si a metrizabilitatii Finsler.

Prof. Dr. OVIDIU CÂRJĂocarja@uaic.ro

Titlul temei: Timp optimal si energie minima pentru sisteme liniare infinit dimensionale

Descriere: Problemelor liniare de control optimal le putem asocia doua functii: functia timp optimal necesar pentru a ajunge din data initiala in zero utilizand comenzi cu valori intr-o sfera, si energia minima necesara pentru transferul dintr-o data initiala in zero intr-un timp dat. Exista o stransa relatie intre acestea pe care dorim sa o analizam. Regularitatea acestor functii va fi de asemenea studiata.

Prof. Dr. STAN CHIRIŢĂschirita@uaic.ro

Titlul temei: Probleme matematice în mecanica mediilor continue

Descriere: Tematica de cercetare propusă pentru studiu cuprinde tratarea matematică a problemelor ridicate de modelarea matematică a modelelor generalizate ale materialelor, cum ar fi existenţă, unicitate şi regularitate pentru problemele la limită cu valori iniţiale, dependenţa continuă de date, comportare spaţială, propagări de unde.

Prof. Dr. MARIUS DUREAdurea@uaic.ro

Titlul temei: Metode de analiză variaţională şi aplicaţii în studiul problemelor de optimizare

Descriere: In cadrul acestei tematici generale se pot defini mai multe direcţii de cercetare ce se au drept numitor comun explorarea tehnicilor specifice analizei variationale, ramură a analizei matematice care permite studiul într-o manieră unitară a unor categorii de problematici legate de funcţii nenetede şi multifuncţii. Astfel, avem în vedere aprofundarea şi dezvoltarea de instrumente legate de regularitatea metrică a aplicaţiilor (univoce si multivoce), calcul subdiferenţial, separare pentru mulţimi neconvexe sau principii variaţionale ce pot fi apoi aplicate în studiul problemelor de optimizare şi a unor probleme înrudite: probleme de echilibru (scalar şi vectorial), inegalităţi variaţionale, probleme de stabilitate şi altele.

Prof. Dr. VIOLETA FOTEAvleorean@uaic.ro

Titlul temei: Structuri laticiale asociate hipergrupurilor

Descriere: Conexiuni intre clase de latici si hipergrupuri au fost introduse de Varlet, Nakano, Comer si studiate ulterior de diversi matematicieni. Astfel, laticile distributive si laticile modulare au fost caracterizate cu ajutorul notiunii de join space. Un join space este un hipergrup particular, folosit cu succes de Prenowitz in recostructia geometriilor neeuclidiene (descriptive, sferice, proiective). Alte clase de latici (infinit distributive, complementate, Boole,...) pot fi analizate din perspectiva teoriei hipergrupurilor.

Prof. Dr. TEODOR HAVÂRNEANUhavi@uaic.ro

Titlul temei: Controlabilitatea interna si la frontiera a ecuatiilor MHD

Descriere: Consideram ecuatiile MHD in doua si trei dimensiuni. Stabilind o inegalitate de tip Carleman pentru sistemul adjunct liniarizat dorim sa obtinem controlabilitatea sistemului dat.

Prof. Dr. CĂTĂLIN LEFTERcatalin.lefter@uaic.ro

Titlul temei: Controlul şi stabilizarea ecuaţiilor cu derivate parţiale

Descriere: Titlul este general, cu intenţia de a defini o arie mai largă de preocupări ştiinţifice, în care se pot identifica mai multe direcţii specifice de cercetare. Se au în vedere ecuaţii cu derivate parţiale de tip parabolic, ecuaţiile mecanicii fluidelor (Euler, Navier-Stokes, ecuaţiile magnetohidrodinamicii, etc.), ecuaţii Schroedinger. Problematica propusă pentru cercetare se referă la controlabilitate, stabilizare, probleme inverse, inegalităţi de observabilitate de tip Carleman.

Prof. Dr. RĂZVAN LIŢCANUlitcanu@uaic.ro

Titlul temei: Rezultate de clasificare / finitudine pentru unele familii de operatori diferenţiali definiţi pe curbe algebrice

Descriere: Operatorii diferenţiali liniari de ordinul doi, definiţi pe o curbă algebrică, care au doar soluţii algebrice sunt determinaţi, via anumite morfisme de curbe algebrice, de operatorii hipergeometrici pe dreapta proiectivă. Este avut în vedere studiul unor familii de astfel de operatori, folosind proprietăţile geometrice şi combinatorice ale morfismelor menţionate.

Prof.Dr. CEZAR ONICIUConiciucc@uaic.ro

Titlul temei: Aplicatii si subvarietati biarmonice

Descriere: Aplicatiile biarmonice sunt punctele critice ale functionalei bienergiei. Un interes aparte il au imersiile riemanniene care sunt aplicatii biarmonice, adica subvarietatile biarmonice. Subvarietatile biarmonice in sfere euclidiene au fost intens studiate in ultimul timp. Se urmareste studiul subvarietatilor biarmonice in alte spatii cu proprietati geometrice remarcabile.

Prof. Dr. IOAN VRABIEivrabie@uaic.ro

Titlul temei: Incluziuni de evolutie cu date initiale nelocale

Descriere: Este considerata problema existentei globale si a comportarii asimptotice a solutiilor unor clase de incluziuni de evolutie guvernate de perturbari multivoce ale operatorilor m-disipativi supuse la conditii initiale de tip nelocal. Se preconizeaza si obtinerea de rezultate cu privire la existenta solutiilor aproape periodice.

Conf. Dr. MIRCEA BÎRSANbmircea@uaic.ro

Titlul temei: Modelare matematica in mecanica solidelor: Studiul deformarii corpurilor subtiri.

Descriere: Tema propusa vizeaza studiul sistemelor de ecuatii diferentiale cu derivate partiale ce guverneaza deformarea solidelor elastice, in special a corpurilor subtiri, cum sunt placile si panzele elastice. Corpurile deformabile subtiri alcatuite din diferite materiale cu microstructura sunt folosite pe scara larga in inginerie, astfel ca problema abordata prezinta o gama variata de aplicatii practice. Pentru tratarea matematica a acestor probleme se folosesc metode de analiza functionala liniara sau neliniara, precum si elemente de geometrie diferentiala a curbelor si suprafetelor.

Conf. Dr. MARIAN IOAN MUNTEANUmunteanu@uaic.ro

Titlul temei: Clase speciale de subvarietati in varietati (semi-) Riemanniene

Descriere: Se vor avea in vedere doua directii de cercetare:
1. Curbele magnetice, ca puncte critice ale functionalei Landau Hall, sunt intens studiate in ultima perioada. Se urmareste extinderea notiunii de curba magnetica la aplicatii intre varietati Riemanniene, cand pe codomeniu este prezent un camp magnetic. Apare astfel notiunea de aplicatie magnetica pentru care se vor studia diverse propritati geometrice remarcabile.
2. Cercetarea va avea ca tema principala studiul subvarietatilor CR care satisfac anumite conditii geometrice naturale.

Conf. Dr. MARIUS TĂRNĂUCEANUtarnauc@uaic.ro

Titlul temei: Aspecte probabilistice ale teoriei grupurilor finite

Descriere: Se vor studia gradul de comutativitate al grupurilor finite si o serie de generalizari ale acestuia, din care amintim gradul de comutativitate al subgrupurilor grupurilor finite. Ele constituie aspecte probabilistice semnificative in cadrul teoriei grupurilor. Sunt vizate determinarea de noi limite ale acestor invarianti, precum si utilizarea lor pentru obtinerea de caracterizari ale unor clase de grupuri finite.Condiţii de admitere

Click aiciInfrastructura de cercetare

Cea mai reprezentativă bibliotecă de profil matematic din ţară, Biblioteca Seminarului Matematic "A. Myller", pune la dispoziţia cercetătorilor şcolii doctorale de matematică publicaţii matematice de o imensă valoare, unele dintre acestea fiind opere complete, în original, ale unor matematicieni celebri. Pe lângă cele peste 80.000 de volume ce alcătuiesc fondul de carte, se regăsesc aici peste 700 de titluri de publicaţii periodice de specialitate şi 300 de volume ce alcătuiesc fondul de carte veche si manuscrise.

De asemenea, Facultatea de Matematică mai dispune de un spaţiu de studiu în corpul R al Universităţii, de laboratoare dotate cu calculatoare IBM conectate la Internet, de aparatura multimedia.Cursuri PPUA

Modul ştiinţific


Capitole speciale de ecuaţii cu derivate parţiale

Capitole speciale de geometrie riemanniană

Geometrie

Semigrupuri de operatori

Teoria numerelor

Topologie1. Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a studiilor universitare de doctorat click pentru download
2. Standardele minimale pentru conferirea Atestatului de Abilitare, pe domeniul Matematica click pentru download
3. Regulamentul de funcţionare a SDM aprobat CSUD click pentru download
4. Calendarul alegerilor membrilor CSUD - 2016 click pentru download
5. Metodologie alegere membri CSUD - 2016 click pentru download
6. Metodologie concurs director CSUD - 2016 click pentru download
7. Metodologie admitere doctorat 2017-2018 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro