Admitere licenţă - 2024


Cetăţeni români cu domiciliul în România şi cetăţeni UE

Specializări:

 • Matematică
 • Matematică informatică

Pentru înscriere online click aici.

Durata studiilor: 3 ani, învăţământ cu frecvenţă

Nr. de locuri propuse pentru anul universitar 2024 - 2025:

 • Matematică 50 locuri fară taxă
 • Matematică informatică 99 locuri fară taxă
 • Matematică 10 locuri cu taxă
 • Matematică informatică 21 locuri cu taxă

Perioada înscrierilor:

 • Sesiunea iulie
  • 15-20 iulie 2024 : înscrierea candidaţilor
  • 22-27 iulie 2024: afişarea rezultatelor
 • Sesiunea septembrie
  • 6-9 septembrie 2024 : înscrierea candidaţilor
  • 10-11 septembrie 2024: afişarea rezultatelor

Tipul concursului: Concurs de dosare


Criteriul de admitere:

 • 60% nota la disciplina Matematică sau Informatică obţinută la examenul de bacalaureat;
 • 40% media generală obţinută la examenul de bacalaureat.
 • sunt înscrişi fără admitere candidaţii care au obţinut premii la Olimpiadele de Matematică sau Informatică pentru clasele IX - XII, începând cu faza judeţeană

Criterii de departajare:

 • nota la disciplina Matematică obţinută la examenul de bacalaureat
 • media generală obţinută la examenul de bacalaureat

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 200 RON
 • Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă: 2800 RON

Conţinutul dosarului:

 • fişă înscriere
 • 2 fotografii tip buletin de identitate
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.
 • foaia matricolă
 • original* şi copie după certificatul de naştere;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverintă medicală, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Candidaţii proveniţi din categoria persoanelor cu dizabilităţi vor depune la dosarul de candidatură şi formularul A5 eliberat de medicul de specialitate, în baza diagnosticului stabilit, sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.
 • în cazul studenţlilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverintă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • diplomă de licentă sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum si diploma de absolvire, in original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei. Taxa de înscriere poate fi plătită la Universitate sau la orice filială BRD din ţară.
 • * se restituie condidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.Prezentare generală

Matematica este unul dintre cele mai vechi instrumente intelectuale cunoscute şi utilizate de umanitate în efortul său continuu de a înţelege Universul şi fenomenele naturii. Tehnici şi noţiuni sofisticate de matematică avansată sunt indispensabile în informatică, fizică, chimie, toate ştiinţele aplicate, economie, biologie, comunicaţii, securitatea datelor, imagistică. Îmbinarea Matematicii cu Informatica a oferit timpului nostru dinamica sa exponenţială şi accesul rapid la informaţie.


De ce noi?

 • peste 150 de ani de tradiţie şi excelenţă în activitatea didactică şi cercetare ştiinţifică
 • parteneriate cu mai multe companii de renume în special din domeniul IT-ului, pentru a facilita studenţilor participarea la stagii de practică sau internship-uri
 • parteneriat de tradiţie cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
 • acorduri de colaborare cu universităţi internaţionale de renume pentru programe de mobilitate
 • programă ce asigură dobândirea noţiunilor şi tehnicilor matematice fundamentale, a limbajelor de programare şi a instrumentelor de bază ale informaticii, care împreună cu matematica înlesnesc accesul la metode de calcul şi de analiză atât de necesare în prelucrarea informaţiilor şi datelor
 • alături de partenerii noştri (ISJ, SSMR şi companiile din domeniul IT: Amazon, Centric, Continental, Endava, Gemini Cad Systems) sprijinim performanţa în domeniul matematicii premiindu-i în cadrul evenimentului MathGala pe cei cu rezultate deosebite


Ce vei studia?

 • cursuri de bază (algebră analiză matematică, geometrie, ecuaţii diferenţiale)
 • matematici aplicate (ecuaţii diferenţiale, probabilităţi şi statistică, analiza numerică, astronomie, mecanică)
 • algoritmică şi programare, baze de date, tehnologii WEB, programare pentru platforma Android
 • limbaje de programare (C/C++, C#, Java, PHP, MatLab etc)
 • inteligenţă artificială, machine learning, data mining


Facilităţi pentru studenţi

 • Internship-uri şi stagii de practică la companii din domeniul IT
 • Practică de specialitate în şcoli
 • Activităţi suport (remediale, consiliere psihologică, orientare în carieră)
 • Burse de merit, de studiu şi sociale
 • Acces la proiecte de cercetare
 • Activităţi în campus
 • Acces la biblioteca universitară şi la Seminarul Matematic "Alexandru Myller"
 • Cazare în cămin pentru studenţii din afara Iaşiului
 • Reduceri la transportul în comun
 • Posibilitatea de a participa la şcoli de vară şi de a obţine burse în străinătate (Erasmus+)


Unde te poţi angaja după?

După finalizarea studiilor absolvenţii au posibilitatea de a profesa în numeroase domenii:

 • învăţământ (preuniversitar sau universitar)
 • IT (programare, dezvoltare soft, inginerie software etc.)
 • sectorul bancar, societăţi de asigurări (statistician, matematician etc.)
 • cercetare pură sau aplicativă (în institute sau în departamente de cercetare)

Absolvenţi de top ai facultăţii sunt angajaţi la universităţi şi institute de cercetare de prestigiu din SUA (Princeton, Berkeley, IBM, Microsoft), Franţa, Canada, Italia, Germania etc. sau la bănci, societăţi de asigurări, companii de renume din domeniul IT-ului (Amazon, Centric, Continental, Endava, Gemini Cad Systems, Ness, Unicredit etc).


Regulamente
1. Regulament admitere licenţă - 2024 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro