Admitere licenţă - 2021


Romi

Specializări:

 • Matematică
 • Matematică informatică

În contextul stării de urgenţă instituită pe teritoriul României, conform Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 şi Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României din 14.04.2020 precum şi a Clarificărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării transmise prin adresa nr. 8725/17.03.2020, în realizarea activită ţii didactice (inclusiv evaluarea probelor sustinuţe în cadrul concursului de admitere), preînscrierea/ înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face şi online, utilizând, în acest scop, platforma pusă la dispoziţie de către Universitate (http://inscriere.uaic.ro/). (Art. 2 din Procedura privind admiterea online)Durata studiilor: 3 ani, învăţământ cu frecvenţă

Nr. de locuri disponibile pentru sesiunea din septembrie:

 • 1 loc fară taxă

Perioada înscrierilor:

 • Sesiunea iulie
  • 12-17 iulie 2021: înscrierea candidaţilor
  • 19-21 iulie 2021: afişarea rezultatelor
 • Sesiunea septembrie*
  • 6-8 septembrie 2021: înscrierea candidaţilor
  • 9 septembrie 2021: afişarea rezultatelor
  *se susţine numai dacă vor rămâne locuri libere după sesiunea din iulie

Tipul concursului: Concurs de dosare


Criteriul de admitere:

 • 50% nota la disciplina Matematică sau Informatică obţinută la examenul de bacalaureat;
 • 50% media generală obţinută la examenul de bacalaureat.

Condiţie necesară de admisibilitate:

 • nota la disciplina Matematică obţinută la examenul de bacalaureat

Criterii de departajare:

 • nota la disciplina Matematică obţinută la examenul de bacalaureat

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 200 RON
 • Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă: 2500 RON

Conţinutul dosarului (toate documentele vor fi scanate/fotografiate):

 • fişă înscriere (click pentru download)
 • 2 fotografii tip buletin de identitate
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.
 • foaia matricolă
 • certificatul de naştere;
 • certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverintă medicală, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).
 • în cazul studenţlilor/absolvenţilor/exmatricula&$355;ilor: adeverintă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • diplomă de licentă sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum si diploma de absolvire, in original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare
 • cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei. Taxa de înscriere poate fi plătită la orice filială BRD din ţară sau prin https://plati-taxe.uaic.ro/.

Criteriile facultăţii utilizate în traseul academic

Studenţii Facultăţii de Matematică sunt repartizaţi, în limita locurilor, pe specializări, la sfârşitul semestrului 2, din anul I de studiu, criteriul de selecţie fiind punctajul obţinut după susţinerea examenelor la disciplinele obligatorii şi opţiunea pentru specializare.

Opţiunea pentru specializare se va face în ultima lună de activitate didactică din semestrul 2 (luna mai).


Prezentare generală

Matematica este unul dintre cele mai vechi instrumente intelectuale cunoscute şi utilizate de umanitate în efortul său continuu de a înţelege Universul şi fenomenele naturii. Tehnici şi noţiuni sofisticate de matematică avansată sunt indispensabile în informatică, fizică, chimie, toate ştiinţele aplicate, economie, biologie, comunicaţii, securitatea datelor, imagistică. Îmbinarea Matematicii cu Informatica a oferit timpului nostru dinamica sa exponenţială şi accesul rapid la informaţie.


Ce spun studenţii

De ce noi?

 • peste 150 de ani de tradiţie şi excelenţă în activitatea didactică şi cercetare ştiinţifică
 • parteneriate cu mai multe companii de renume în special din domeniul IT-ului, pentru a facilita studenţilor participarea la stagii de practică sau internship-uri
 • parteneriat de tradiţie cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
 • acorduri de colaborare cu universităţi internaţionale de renume pentru programe de mobilitate
 • programă ce asigură dobândirea noţiunilor şi tehnicilor matematice fundamentale, a limbajelor de programare şi a instrumentelor de bază ale informaticii, care împreună cu matematica înlesnesc accesul la metode de calcul şi de analiză atât de necesare în prelucrarea informaţiilor şi datelor
 • alături de partenerii noştri (ISJ, SSMR şi companiile din domeniul IT: Amazon, Centric, Continental, Endava, Gemini Cad Systems) sprijinim performanţa în domeniul matematicii premiindu-i în cadrul evenimentului MathGala pe cei cu rezultate deosebite


Ce vei studia?

 • cursuri de bază (algebră, analiză matematică, geometrie, ecuaţii diferenţiale)
 • matematici aplicate (ecuaţii diferenţiale, probabilităţi şi statistică, analiza numerică, astronomie, mecanică)
 • algoritmică şi programare, baze de date, tehnologii WEB, programare pentru platforma Android
 • limbaje de programare (C/C++, C#, Java, PHP, MatLab etc)
 • inteligenţă artificială, machine learning, data mining


Facilităţi pentru studenţi

 • Internship-uri şi stagii de practică la companii din domeniul IT
 • Practică de specialitate în şcoli
 • Activităţi suport (remediale, consiliere psihologică, orientare în carieră)
 • Burse de merit, de studiu şi sociale
 • Acces la proiecte de cercetare
 • Activităţi în campus
 • Acces la biblioteca universitară şi la Seminarul Matematic "Alexandru Myller"
 • Cazare în cămin pentru studenţii din afara Iaşiului
 • Reduceri la transportul în comun
 • Posibilitatea de a participa la şcoli de vară şi de a obţine burse în străinătate (Erasmus+)


Unde te poţi angaja după?

După finalizarea studiilor, absolvenţii au posibilitatea de a profesa în numeroase domenii:

 • învăţământ (preuniversitar sau universitar)
 • IT (programare, dezvoltare soft, inginerie software etc.)
 • sectorul bancar, societăţi de asigurări (statistician, matematician etc.)
 • cercetare pură sau aplicativă (în institute sau în departamente de cercetare)

Absolvenţi de top ai facultăţii sunt angajaţi la universităţi şi institute de cercetare de prestigiu din SUA (Princeton, Berkeley, IBM, Microsoft), Franţa, Canada, Italia, Germania etc. sau la bănci, societăţi de asigurări, companii de renume din domeniul IT-ului (Amazon, Centric, Continental, Endava, Gemini Cad Systems, Pentalog etc).


Alte informaţii

 • sunt înscrişi fără admitere candidaţii care au obţinut premii la Olimpiadele de Matematică sau Informatică pentru clasele IX - XII, începând cu faza judeţeană
 • se acorda scutiri la plata taxei de înscriere, la o singura specializare, pentru candidaţii copii ai personalului didactic în activitate, pensionat sau decedat, candidaţii copii orfani de ambii parinţi, candidaţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial

Regulamente
1. Nota de informare privind protecţia datelor - Admitere click pentru download
2. Procedură admitere online - licenţă click pentru download
3. Metodologia de scolarizare a romanilor de pretutindeni click pentru download
4. Lista diplomelor recunoscute click pentru download
5. Metodologie-privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2021 - 2022 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro