Admitere masterat - 2024Perioada înscrierilor:

 • Sesiunea iulie
  • 15-20 iulie : înscrierea candidaţilor
  • 22-24 iulie: proba de interviu
  • 24-26 iulie: afişarea rezultatelor

Programe de studiu cu frecvenţă:

 • Matematici fundamentale pentru învăţământ şi cercetare
 • Matematici aplicate / Applied Mathematics

Durata studiilor: 4 semestre

Nr. de locuri propus pentru anul universitar 2024 - 2025:

  cetăţeni români (cu domiciliul în România)
 • 70 locuri fară taxă
 • 10 locuri cu taxă
  români de pretutindeni
 • 4 locuri cu taxă

Criteriul de admitere:

 • 40% - nota la proba de interviu (tip: online, durata: 15 minute)
 • 60% - media generală a examenului de licenţă

Criterii de departajare:

 • media generală a anilor de studii
 • media examenului de licenţă

Programe de studiu cu frecvenţă redusă (Filiala Focşani):

 • Matematici fundamentale pentru învăţământ

Nr. de locuri propuse pentru anul universitar 2024 - 2025:

  cetăţeni români (cu domiciliul în România)
 • 25 locuri cu taxă

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 200 RON
 • Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă: 3000 RON/an

Detalii privind proba de interviu:

Proba orală a concursului de admitere la studii de master constă într-un interviu prin care candidaţii motivează alegerea programului de master prin prezentarea / susţinerea unei teme, la alegere, din tematica de mai jos.

Pentru specializarea Matematici fundamentale pentru învăţământ şi cercetare, prezentarea temei se va face în limba română. Pentru specializarea Matematici aplicate - în limba engleză (Applied Mathematics), prezentarea temei se va face în limba de studiu a programului, respectiv în engleză.


Tematica şi bibliografia pentru proba de interviu:

 1. Existenţa bazelor într-un spaţiu liniar; definirea noţiunii de dimensiune / The existence of a basis in a linear space; the definition of the dimension of a linear space
 2. Operaţii cu spaţii liniare; dimensiunea sumei a două subspaţii / Operations with linear subspaces; the dimension of the sum of two linear subspaces
 3. Operatori liniari, matricea unui operator liniar, proprietăţi / Linear operators, the matrix of a linear operator, properties
 4. Endomorfismele unui spaţiu liniar: subspaţii invariante, valori proprii, vectori proprii, teorema Cayley-Hamilton / Endomorphisms of a linear space, invariant subspaces, eigenvalues, eigenvectors, the Cayley-Hamilton Theorem
 5. Spaţii euclidiene: definiţie, exemple, norma, metrica, ortogonalitate, procedeul Gram-Schmidt / Euclidean spaces: definition, examples, norm, distance, orthogonality, the Gram-Schmidt procedure
 6. Spaţiul vectorilor liberi, produs scalar, vectorial şi mixt / Vectors in the euclidean space, scalar product, cross product and scalar triple product
 7. Transformări ortogonale în spaţiul vectorilor liberi, rotaţii / Orthogonal transformations in the euclidean space, rotations
 8. Spaţii şi subspaţii afine / Affine spaces and subspaces
 9. Conice în planul afin euclidian / Conics in the affine euclidian plane
 10. Geometria diferenţială a curbelor în plan şi spaţiu: lungime de arc, ecuaţii Frenet / Differential geometry of curves in plane and space: arclength and Frenet equations
 11. Serii numerice / Number series
 12. Şiruri şi serii de funcţii / Sequences and series of functions
 13. Derivabilitatea funcţiilor de o variabilă reală: teorema lui Rolle, teorema lui Lagrange, consecinţe / The derivative of a function: Rolle's theorem, Lagrange's theorem, applications
 14. Puncte de extrem pentru funcţii de mai multe variabile reale / Maxima and minima of functions of several variables
 15. Ecuaţii diferenţiale liniare / Linear differential equations
 16. Divide-and-Conquer: algorithm, performance, remarcable examples (ex.: the substitution, the recursion-tree and the master method for solving recurrences)
 17. Greedy Algorithms: description, strategy, remarcable examples, comparison with dynamic programming
 18. Quicksort - description, performance, stack depth, worst-case analysis
 19. Stacks and queues - definitions, insert, push, delete and pop operations
 20. Linked lists: definitions, searching, inserting into and deleting from a linked list

Bibliografie:

 • T.M. Apostol: Calculus, vol. I, II (2nd edition), John Willey and Sons, 1967.
 • C. Năstăsescu, C. Niţă, C. Vraciu: Bazele algebrei, vol. I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1986.
 • A. Precupanu: Bazele analizei matematice, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 1993.
 • I. Pop, Gh. Neagu: Algebră liniară şi geometrie analitică în plan şi spaţiu, Ed. Plumb, Bacău 1996.
 • Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms (3rd ed.), MIT Press, Cambridge, MA, 2009, xx+1292 pp. ISBN: 978-0-262-03384-8, 2009.

Conţinutul dosarului:

 • fişă înscriere
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/;
 • paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificatul de naştere;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverintă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii 3/4;
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere (taxa poate fi plătită la Universitate sau la orice filială BRD din ţară);
 • dosar plic.
 • * se restituie condidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.1. Metodologie admitere masterat - 2024 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro