Formulare generale


Nr. crt. Denumire fişier Tip
1. Rezultate_finale_licenta click pentru download
2. Rezultate_proba_2_licenta click pentru download
3. Programare licenta februarie 2019 click pentru download
4. Rezultate_disertatie_site click pentru download
5. Rezultate proba scrisa licenta februarie 2019 - MI click pentru download
6. Rezultate proba scrisa licenta februarie 2019 - M click pentru download
7. Februarie 2019 - programare candidati click pentru download
8. Catalog colocviu click pentru download
9. Cerere inscriere grad I click pentru download
10. Lista teme propuse pentru 2019-2021 click pentru download
11. Propuneri exm licenta pt site click pentru download
12. Propuneri exm master pt site click pentru download
13. Rezultate_Pedagogie click pentru download
14. Rezultat_contestatie click pentru download
15. Rezultate_proba_scrisa click pentru download
16. Subiecte_barem_2018 click pentru download
17. Gradul_II - Tabel inscrisi 2018 click pentru download
18. declaratie_grad_I click pentru download
19. banner_consiliere click pentru download
20. Consultatii_sem 2 click pentru download
21. Program consultatii ROSE click pentru download
22. Lista candidatilor cu temele alocate click pentru download
23. Lista_inscrisi click pentru download
24. Calendar adeverinte SCTP 2018 click pentru download
25. Cerere inscriere grad I click pentru download
26. informatii inscriere colocviu click pentru download
27. Metodologie_colocviu_grad_1-2018 click pentru download
28. Lista temelor - seria 2018-2020 click pentru download
29. Admitere master - programare interviu click pentru download
30. antet_facultate_alb-negru click pentru download
31. antet_facultate color click pentru download
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
  • Tel: 0232/20.10.60
  • Fax: 0232/20.11.60
  • E-mail: matematica@uaic.ro