Admitere masterat - 2024Perioada înscrierilor:

 • Sesiunea iulie
  • 15-20 iulie : înscrierea candidaţilor
  • 22-24 iulie: proba de interviu
  • 24-26 iulie: afişarea rezultatelor

Programe de studiu cu frecvenţă:

 • Matematici fundamentale pentru învăţământ şi cercetare
 • Matematici aplicate / Applied Mathematics

Durata studiilor: 4 semestre

Nr. de locuri propus pentru anul universitar 2024 - 2025:

  cetăţeni români (cu domiciliul în România)
 • 46 locuri fară taxă
 • 20 locuri cu taxă
  români de pretutindeni
 • 4 locuri cu taxă

Criteriul de admitere:

 • 40% - nota la proba de interviu (tip: online, durata: 15 minute)
 • 60% - media generală a examenului de licenţă

Criterii de departajare:

 • media generală a anilor de studii
 • media examenului de licenţă

Programe de studiu cu frecvenţă redusă (Filiala Focşani):

 • Matematici fundamentale pentru învăţământ

Nr. de locuri propuse pentru anul universitar 2024 - 2025:

  cetăţeni români (cu domiciliul în România)
 • 25 locuri cu taxă

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 200 RON
 • Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă: 3000 RON/an

Detalii privind proba de interviu:

Proba orală a concursului de admitere la studii de master constă într-un interviu prin care candidaţii motivează alegerea programului de master prin prezentarea / susţinerea unei teme, la alegere, din tematica de mai jos.

Pentru specializarea Matematici fundamentale pentru învăţământ şi cercetare, prezentarea temei se va face în limba română. Pentru specializarea Matematici aplicate - în limba engleză (Applied Mathematics), prezentarea temei se va face în limba de studiu a programului, respectiv în engleză.


Tematica şi bibliografia pentru proba de interviu:

 1. Existenţa bazelor într-un spaţiu liniar; definirea noţiunii de dimensiune / The existence of a basis in a linear space; the definition of the dimension of a linear space
 2. Operaţii cu spaţii liniare; dimensiunea sumei a două subspaţii / Operations with linear subspaces; the dimension of the sum of two linear subspaces
 3. Operatori liniari, matricea unui operator liniar, proprietăţi / Linear operators, the matrix of a linear operator, properties
 4. Endomorfismele unui spaţiu liniar: subspaţii invariante, valori proprii, vectori proprii, teorema Cayley-Hamilton / Endomorphisms of a linear space, invariant subspaces, eigenvalues, eigenvectors, the Cayley-Hamilton Theorem
 5. Spaţii euclidiene: definiţie, exemple, norma, metrica, ortogonalitate, procedeul Gram-Schmidt / Euclidean spaces: definition, examples, norm, distance, orthogonality, the Gram-Schmidt procedure
 6. Spaţiul vectorilor liberi, produs scalar, vectorial şi mixt / Vectors in the euclidean space, scalar product, cross product and scalar triple product
 7. Transformări ortogonale în spaţiul vectorilor liberi, rotaţii / Orthogonal transformations in the euclidean space, rotations
 8. Spaţii şi subspaţii afine / Affine spaces and subspaces
 9. Conice în planul afin euclidian / Conics in the affine euclidian plane
 10. Geometria diferenţială a curbelor în plan şi spaţiu: lungime de arc, ecuaţii Frenet / Differential geometry of curves in plane and space: arclength and Frenet equations
 11. Serii numerice / Number series
 12. Şiruri şi serii de funcţii / Sequences and series of functions
 13. Derivabilitatea funcţiilor de o variabilă reală: teorema lui Rolle, teorema lui Lagrange, consecinţe / The derivative of a function: Rolle's theorem, Lagrange's theorem, applications
 14. Puncte de extrem pentru funcţii de mai multe variabile reale / Maxima and minima of functions of several variables
 15. Ecuaţii diferenţiale liniare / Linear differential equations
 16. Divide-and-Conquer: algorithm, performance, remarcable examples (ex.: the substitution, the recursion-tree and the master method for solving recurrences)
 17. Greedy Algorithms: description, strategy, remarcable examples, comparison with dynamic programming
 18. Quicksort - description, performance, stack depth, worst-case analysis
 19. Stacks and queues - definitions, insert, push, delete and pop operations
 20. Linked lists: definitions, searching, inserting into and deleting from a linked list

Bibliografie:

 • T.M. Apostol: Calculus, vol. I, II (2nd edition), John Willey and Sons, 1967.
 • C. Năstăsescu, C. Niţă, C. Vraciu: Bazele algebrei, vol. I, Ed. Academiei, Bucureşti, 1986.
 • A. Precupanu: Bazele analizei matematice, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iaşi, 1993.
 • I. Pop, Gh. Neagu: Algebră liniară şi geometrie analitică în plan şi spaţiu, Ed. Plumb, Bacău 1996.
 • Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms (3rd ed.), MIT Press, Cambridge, MA, 2009, xx+1292 pp. ISBN: 978-0-262-03384-8, 2009.

Conţinutul dosarului:

 • fişă înscriere
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D;
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/;
 • paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificatul de naştere;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverintă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul); Candidaţii proveniţi din categoria persoanelor cu dizabilităţi vor depune la dosarul de candidatură şi formularul A5 eliberat de medicul de specialitate, în baza diagnosticului stabilit, sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii 3/4;
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere (taxa poate fi plătită la Universitate sau la orice filială BRD din ţară);
 • dosar plic.
 • * se restituie condidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.1. Metodologie admitere masterat - 2024 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro