Admitere doctorat-2024


Calendarul admiterii la doctorat pentru anul univ. 2024-2025:

Admiterea la doctorat se face în septembrie, conform calendarului:

 • înscrierea candidaţilor: 09-13 septembrie
 • selecţia candidaţilor: 16-19 septembrie
 • afişarea rezultatelor: 20 septembrie
 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 23 septembrie
 • afişarea rezultatelor: 24 septembrie
 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 24 septembrie
 • confirmarea ocupării locului: 25 şi 26 septembrie

Nr. de locuri pentru anul univ. 2024 - 2025:

 • 1 loc fără taxă, cu frecvenţă, cu bursă ME
 • 1 loc fără taxă, cu frecvenţă, fără bursă

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 200 RON
 • Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă: 6000 RON

Conţinutul dosarului:

 • fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; sunt excepţi candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau deţin alte certificate internaţionale recunoscute.
 • copie a certificatului de naştere;
 • copie a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

Modalitatea de desfăşurare a concursului de admitere:

 • Test scris şi examinare orală din tematicile publicate - 50%
 • Prezentarea proiectului de cercetare - 50%
 • Evaluarea aptitudinilor de cercetare dovedite

Subiectele la testul scris vor fi din două dintre tematicile afişate: una, principală, secţiunile A şi B, va fi în domeniul în care candidatul intenţionează să facă studiile de doctorat iar cea secundară constând în secţiunea A a unei a doua tematici la alegerea candidatului. Nota finală este media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe.

Pentru a putea intra în etapa de evaluare finală de alocare pe locurile disponibile la doctorat, fiecare candidat trebuie să obţină minim nota 8 la evaluarea în faţa comisiei de admitere.

1. Regulament admitere doctorat 2024-2025 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro