Plan de învățământ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT - CEFAIR

ANUL I

Semestrul I

 1. Bazele teoriei riscurilor
 2. Instabilitatea sistemelor complexe
 3. Elemente de matematică fuzzy şi aplicaţii
 4. Probabilităţi şi statistică

Semestrul II

 1. Metode matematice în teoria riscurilor
 2. Criptografie si coduri
 3. Metode geometrice in teoria haosului
 4. Modele diferentiale in stiinte

ANUL II

Semestrul I

 1. Metode si tehnici de pregatire a rapoartelor de securitate
 2. Siguranţă în întreprinderi cu risc înalt de accidente
 3. Metode inspirate din natură pentru managementul riscurilor
 4. Curs optional
  1. Data mining pentru analiza riscului
  2. Securitatea radiologică şi nucleară

Semestrul II

A. Risc informatic

 1. Virusi si antivirusi
 2. Inginerie inversa si tehnici de protectie
 3. Introducere in securitatea retelelor
 4. Curs optional
  1. Retele Petri si aplicatii in teoria riscurilor
  2. Metode categoriale in teoria riscurilor

B. Riscuri naturale

 1. Hazarde seismice sau vulcanice
 2. Analiza si evaluarea riscurilor biologice
 3. Ecogenomica
 4. Curs optional
  1. Aplicatii ale teoriei riscurilor in aeronomie
  2. Protectie radiologica

C. Risc economico-financiar

 1. Modelarea riscului decizional
 2. Managementul riscului organizaţional
 3. Analiza statistică a riscului financiar
 4. Curs optional
  1. Virusi si antivirusi
  2. Introducere in securitatea retelelor

D. Risc tehnologic

 1. Dezafectare nucleara
 2. Securitatea si siguranta sistemelor chimice
 3. Siguranta in sisteme nucleare
 4. Curs optional
  1. Protectia in centrale nucleare
  2. Risc si securitate in fizica medicala

Descrierea cursurilor propuse în planul de învăţământ:

Bazele teoriei riscurilor
Obiectivul cursului este acela de a prezenta evoluţia Teoriei Riscurilor,  şi aplicaţiile  potentiale în ştiinţe şi inginerie. Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt

 • Istoria conceptului de risc;
 • Preliminariile teoretice necesare în analiza riscurilor;
 • Analiza riscurilor şi teoria deciziilor;
 • Analiza sistemelor și metode de cuantificare;
 • Modelarea incertitudinii şi măsurarea riscului.

Top

Instabilitatea sistemelor complexe

Atunci când sistemele complexe evoluează după o dinamică puternic neliniară iar constrângerile ce acţionează pe frontiera sistemelor depăşesc anumite valori critice, se pune problema studiului stabilităţii stărilor staţionare şi a bifurcaţiilor care apar. Acest studiu poate conduce la evitarea riscului de evoluţie a sistemelor complexe către un comportament haotic. Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Sistemele complexe (hidrodinamice, atmosferice, chimice, ecologice, sociale sau economice);
 • Dinamica neliniară a evoluţiei sistemelor complexe;
 • Stabilitatea sistemelor complexe în evoluţie;
 • Studiul comportamentului haotic al sistemelor complexe.

Top

Elemente de matematica fuzzy si aplicatii

Se propune prezentarea unor metode novatoare de formalizare a incertitudinii tinănd cont de o posibilă clasificare a informaţiilor în: informaţii percepţionale sau obţinute prin măsurare, informaţii calitative, respectiv cantitative, etc. Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Multimi fuzzy;
 • Numere fuzzy (aritmetica mărimilor nuanţate);
 • Relaţii fuzzy (similitudine,  ordine);
 • Elemente de calcul logic în context  fuzzy.

Top

Probabilitati si statistica

Cursul îşi propune o introducere în terminologia teoriei probabilităţilor şi statistică matematică. Rezultatele prezentate vor fi utilizate în modelarea şi rezolvarea unor probleme. Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Spatiul discret de probabilitate;
 • Spatiul continuu de probabilitate, variabile aleatoare ;
 • Statistică descriptivă şi Teoria selecţiei;
 • Funcţia de risc;
 • Estimarea parametrilor şi verificarea ipotezelor statistice;
 • Regresie;
 • Teste neparametrice.

Top

Metode matematice in teoria riscurilor

Cursul isi propune familiarizarea cu terminologia din teoria riscurilor şi cu rezultatele matematice adecvate  rezolvarii de probleme relative la analiza riscurilor precum şi  modelarii unor situaţii concrete. Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Noţiuni de teoria probabilităţilor folosite în teoria riscului (Variabile aleatoare prezentate ca exemplu de sume revendicate prin asigurare, şiruri de variabile aleatoare prezentate ca exemplu de sume revendicate prin asigurare în urma repetării aleatoare a evenimentului asigurat) ;
 • Riscul: noțiuni auxiliare ;
 • Calculul primelor de asigurare (principii de calcul al primelor de asigurare, prima de risc, prima de credibilitate) ;
 • Exemple (cum ar fi primele de risc şi crediblitate în asigurările auto).

Top

Criptografie si coduri

In era digitală, securitatea şi integritatea informaţiei este esenţială în  domenii cheie de activitate: tranzacţii financiare electronice, sisteme digitale de dirijare a transportului feroviar sau aerian, comunicaţii militare, aplicaţii industriale etc.  Riscurile la care societatea şi individul sunt expuse în cazul coruperii informaţiei şi comunicaţiilor digitale sunt considerabile şi de aceea este importantă o cunoaştere a metodelor şi tehnicilor curente de prevenire a acesteia, a posibilităţilor şi limitărilor acestor tehnici.
Teoria codurilor corectoare de erori se ocupă de integritatea informaţiei digitale transmisă pe canale de comunicare în spaţiu sau timp supuse perturbaţiilor care apar sub acţiunea unor factori naturali: canale de transmisie prin unde radio, linii telefonice, fibră optică, stocarea informaţiei pentru o citire ulterioară, transmisii de la şi spre sateliţi sau sonde spaţiale etc. Pentru fiecare astfel de canal, se caută coduri care să permită transmiterea informaţiei originale la o rată cât mai mare, cu o probabilitate de eroare care poate fi făcută oricât de mică.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Concepte în teoria informaţei;
 • Corpuri finite;
 • Clase importante de coduri şi aplicaţii;
 • Elemente de criptografie;
 • Securitatea informaţiei;
 • Standarde în securitatea informaţiei.

Top

Metode geometrice in teoria haosului

Teoria Haosului a devenit în ultimii ani un subiect de o amplă importanţă în diverse discipline: Fenomene Neliniare (Astronomie, Tranziţii de fază în cristale, Modele Lotka-Volterra în Biologie), Mecanica Statistică, Meteorologie, Finanţe, etc. Scopul acestui curs este înţelegerea conceptelor din geometria diferenţială modernă care oferă instrumente de lucru eficiente în modelarea diverselor aspecte ale Teoriei Haosului.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Noţiuni de bază în geometria diferenţială ;
 • Abordarea riemanniană a haosului;
 • Tranziţii de fază;
 • Dinamică neliniară;
 • Schimbări de topologie;
 • Neliniaritate complexă.

Top

Modele diferenţiale în ştiinţe

Obiectivul principal este de prezenta câteva modele diferenţiale utilizate în descrierea şi analiza unor fenomene variate din fizică, chimie, biologie şi economie.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Descrierea unui model matematic;
 • Modele deterministe şi modele stohastice;
 • Modele liniare şi modele neliniare;
 • Modele staţionare şi modele nestaţionare;.
 • Noţiuni de bază în ecuaţii diferenţiale (ED)  şi în ecuaţii cu derivate parţiale (EDP);
 • Tentative de descriere a unor fenomene variate prin utilizarea ED sau EDP.

Top

Metode si tehnici de pregatire a rapoartelor de securitate

În cadrul acestui curs sunt oferite o serie de metode şi tehnici de pregătire a rapoartelor de securitate în vederea îndeplinirii cerinţelor Directivei Consiliului Europei 96/82/EC din 9 Decembrie 1996 relativa la controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Rapoarte de securitate şi implementarea Directivei;
 • Substanţe şi reacţii periculoase;
 • Proceduri şi tehnici pentru analiza riscului;
 • Tehnici de stabilire a consecinţelor;
 • Planificarea urgenţelor interne.

Top

Siguranţă în întreprinderi cu risc înalt de accidente

Cursul oferă o introducere în studiul riscului şi fiabilităţii unor întreprinderi industriale cu grad mare de risc de accidente. Se defineşte cadrul necesar în vederea analizei riscurilor relative la proiectarea şi managementul unui sistem industrial.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Proiectarea aspectelor tehnice ale întreprinderii , conform standardelor de siguranţă;
 • Metode uzuale de analiză a riscurilor;
 • Tehnici de indentificare a principalelor factori critici care influenţează siguranţa sistemelor industriale.

Top

Metode inspirate din natură pentru managementul riscurilor

În cadrul acestui curs vor fi subliniate câteva metode inspirate din natură pentru analiza şi managementul riscurilor.  Dintre noţiunile relevante în dezvoltarea  acestor metode amintim reţelele neurale, “ant-colony”, automatele celulare. În ultima parte a cursului va fi prezentat calculul evolutiv, în principal algoritmi genetici, prin prisma aplicaţiilor în analiza riscurilor.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Introducere în analiza şi managementul riscurilor;
 • Metode inspirate din natură şi aplicaţii în analiza riscurilor;
 • Calcul evolutiv;
 • Aplicaţii în managementul traficului aerian şi planificarea capacităţii de apărare.

Top

Data mining pentru analiza riscului

În cadrul acestui curs, problemele de management ale riscurilor sunt abordate utilizând conceptele şi tehnicile din data mining.
Principalele teme abordate sunt:

 • Concepte si probleme fundamentele în data mining;
 • Arbori de decizie şi reţele bayesiene;
 • Aplicaţii în Geologie, Finanţe, Medicină, Software.

Top

Securitatea radiologică şi nucleară

Scopul cursului este de a prezenta o serie de cunoştinţe despre sursele de radiaţii şi despre efectele radiaţiilor asupra populaţiei şi a mediului, de a identifica şi cuantifica riscurile aferente utilizării radiaţiilor, de a implementa metode de securitate în lucrul cu surse de radiaţii, atât în practica curentă, cât şi în situaţii excepţionale, precum şi de a propune soluţii în cazul apariţiei unei expuneri la radiaţii.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Noţiuni de fizică nucleară şi fizica radiaţiilor;
 • Efectele expunerii populaţiei şi a mediului la radiaţii ;
 • Sistemul de protecţie radiologică;
 • Utilizarea radiaţiilor în medicină;
 • Expunerea ocupaţională;
 • Poluarea radioactivă şi  gestiunea deşeurilor radioactive;
 • Riscuri asociate utilizării surselor de radiaţii ;
 • Norme de securitate radiologică;
 • Urgenţe radiologice şi măsuri de combatere a efectelor acestora.

Top

Viruşi şi antiviruşi

Absolvenţii cursului trebuie să cunoască ce înseamnă un virus informatic şi pericolele generate , principalele clase de viruşi, modalităţile de detecţie a viruşilor şi modul de funcţionare al unui antivirus.
Cursul va aborda următoarele teme:

 • Generalităţi;
 • Clasificarea viruşilor;
 • Crearea viruşilor;
 • Studiul unor viruşi foarte răspândiţi;
 • Antiviruşi.

Top

Inginerie inversă şi tehnici de protecţie

După absolvirea cursului, cursanţii trebuie sa înţeleaga cum lucreaza un dezasamblor, să poată obţine codul sursă din codul dezasamblat, sa poata proteja codul compilat prin diverse metode de mascare.
Cursul va aborda următoarele teme:

 • Inginerie inversă. Generalităţi ;
 • Decompilare: istoric, etică, limitări, metode;
 • Setul de instrucţiuni JVM şi formatul class ;
 • Tehnici de decompilare a formatului class ;
 • Metode de protecţie împotriva decompilarii.

Top

Introducere în securitatea reţelelor

Cursul oferă câteva dintre cunoştinţele de care ar avea nevoie orice persoană interesată în securizarea propriului mediu de afaceri. Un absolvent al cursului va fi în stare să ştie dacă o anumită tehnologie se potriveşte mediului său (potenţial) de afaceri, va reuşi să inţeleagă când are nevoie de protecţie şi securitate şi cum se pot realiza ele.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Tehnici de bază care asigură securitatea informaţiei în internet şi intranet;
 • Pericolele la adresa securităţii sistemelor informatice
 • Soluţiile teoretice şi practice de reducere/eliminare a pericolelor;
 • Metode consacrate de compresie şi criptare a datelor.

Top

Reţele Petri şi aplicaţii în teoria riscurilor

Reţelele Petri constituie una dintre tehnicile de tip grafic întălnite în specificarea şi proiectarea sistemelor dinamice discrete. Pe lângă această descriere de tip grafic, este oferit şi un fundament matematic foarte solid pentru analiza comportamentului dinamic al sistemelor complexe (cum ar fi activităţile concurente şi/sau asincrone, împărţirea resurselor comune, etc). Modelul formal de bază a fost ulterior îmbunătăţit prin înglobarea noţiunii de timp (reţele Petri cu timp) sau prin modelarea comportamentului stocastic al sistemelor (reţele Petri stocastice). Chiar dacă, la început, primele aplicaţii s-au ocupat de reţele de calculatoare şi protocoale de comunicare, ulterior reţelele Petri au fost utilizate în modelarea, analiza şi controlul sistemelor de producţie (cum ar fi, de exemplu, reţelele de aprovizionare).
Ca şi conţinut cursul va aborda următoarele teme:

 • Elemente de teoria limbajelor formale;
 • Reţele Petri - noţiuni elementare;
 • Reţele Petri pentru analiza siguranţei;
 • Utilizarea reţelelor Petri în modelarea riscului.

Top

Modele categoriale în teoria riscurilor

Familiarizarea studenţilor cu meta-limbajul teoriei categoriilor, cu identificarea construcţiilor de tip categorial în matematică şi informatică, cu descrierea unor categorii şi construcţii care modelează situaţii reale legate de teoria riscurilor in general şi de securitate în sisteme distribuite, în special.
Ca şi conţinut cursul va aborda următoarele teme:

 • Categorii, functori şi morfisme functoriale;
 • Limite şi colimite;
 • Functori adjuncţi;
 • Algebra şi coalgebra unui functor;
 • Monade;.
 • Categorii cartezian închise. Categorii monoidale;
 • Abordări categoriale în securitatea sistemelor distribuite.

Top

Hazarde seismice sau vulcanice

Obiectivul acestui curs este familiarizarea cu problematica fenomenelor seismice şi recunoaşterea principalelor tipuri de manifestări vulcanice şi a produselor activităţii vulcanice. În cadrul cursului vor fi prezentate, între altele, teoriile referitoare la mecanismele de declanşare a cutremurelor şi vulcanismului şi particularităţi ale predicţiei hazardelor sesmice şi vulcanice
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Tipuri de cutremure; Scări de evaluare a fenomenelor seismice; Unde elastice şi raze seismice; Oscilaţii libere;
 • Structura de viteze a Pământului; Mecanisme de focar ale cutremurelor; Înregistrarea cutremurelor;
 • Valorificarea seismogramelor; Mecanisme  de transmitere a mişcărilor seismice asupra construcţiilor;
 • Spectrele seismice şi utilizarea lor în seismologie;
 • Microseismele; Zonarea şi microzonarea seismică; Seismicitatea indusă; Problema predicţiei cutremurelor.
 • Metode de clasificare a activităţii vulcanice;
 • Localizarea vulcanilor în contextul Tectonicii Globale;
 • Originea magmelor, Tipuri de magmă;
 • Camera magmatică, Aparatul vulcanic, Declanşarea erupţiei vulcanice;
 • Tipuri de erupţii vulcanice;
 • Vulcanismul submarin şi vulcanismul subglaciar; Răspândirea vulcanilor pe glob; Supravegherea şi cercetarea vulcanilor; Prevederea erupţiilor vulcanice;
 • Beneficii economice şi aspecte culturale ale activităţii vulcanice.

Top

Analiza si evaluarea riscurilor biologice

Scopul acestui curs este aprofundarea problematicii riscului in domenii cum sunt toxicologia şi epidemiologia.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Hazard în toxicologie şi epidemiologie;
 • Expunere în toxicologie şi epidemiologie;
 • Consecinţă şi probabilitate în toxicologie şi epidemiologie ;
 • Managementul riscului în toxicologie şi epidemiologie.

Top

Ecogenomica

Se va urmări crearea unor modele experimentale de studiu în ecologia şi filogenia moleculară precum şi formarea unor concepţii moleculare privind diverse aspecte sistematice şi evolutive.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Conceptul de ecologie moleculară;
 • Genetica moleculară în ecologie;
 • Modele de istorie a vieţii;
 • Structura şi funcţiile comunităţilor de organisme;
 • Analiza genetică a populaţiilor;
 • Filogeografie;
 • Ecologie genomică integrată;
 • Aspecte moleculare ale ecologiei comportamentale;
 • Genetică conservativă;

Top

Aplicatii ale teoriei riscurilor in aeronomie

Aeronomia este o ştiinţă interdisciplinară care studiază procesele chimice, fizice, hidrodinamice şi meteorologice din stratosferă (15-50 Km). Formarea ozonului (O3) în stratosferă are un rol covîrşitor în existenţa vieţii pe Pamant. Creşterea concentraţiilor compuşilor antropogeni ce consumă ozonul pe de o parte, cuplată cu creşterea concentraţiilor gazelor cu efect de seră pe de altă parte, grăbeşte creşterea temperaturii globale şi creşterea frecvenţei de apariţie a tornadelor.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Importanţa ozonului în existenţa vieţii pe planeta Pamant;
 • Riscul creşterii concentraţiilor speciilor chimice antropogene ca CH4, N2O, CFxCly etc peste o limită;
 • Diminuarea emisiilor de CO2, CH4, SO2  pentru evitarea efectului de seră şi creşterea temperaturii globale.

Top

Protecţia radiologică

Protecţia radiologică este ştiinţa protejării populaţiei şi a mediului înconjurător împotriva efectelor nocive ale radiaţiei ionizante, care include atat radiaţia particulelor căt şi radiaţia electromagnetică de energie înaltă.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Posibile consecinţe ale accidentelor;
 • Metodologii de limitare a efectelor asupra omului/naturii ;
 • Identificarea unui sistem optim de supraveghere şi avertizare;
 • Ergonomia şi sisteme ergonomice;
 • Impactul ambiental al instalaţiilor industriale.

Top

Modelarea riscului decizional

Cursul îşi propune familiarizarea cu modalităţile de structurare a procesului decizional, precum şi cu identificarea, analiza şi tratarea risurilor aferente acestui tip de proces.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Introducere în analiza decizionala;
 • Teoria probabilitaţilor, statistica şi procesul decizional;
 • Definirea problemei decizionale;
 • Riscul decizional – identificare;
 • Riscul decizional – analiza, tratare, monitorizare;
 • Simularea Monte Carlo;
 • Analiza de senzitivitate;
 • Implementarea deciziei.

Top

Managementul riscului organizaţional

Scopul acestui curs este, pe de o parte, de a oferi noţiunile fundamentale care ţin de impactul riscului şi incertitudinii asupra organizaţiilor economice, iar pe de altă parte de a familiariza auditoriul cu cele mai uzitate tehnici de evaluare şi tratare a riscului în cadrulacestora.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Prezentarea noţiunilor de bază privind natura şi rolul managementului riscului organizaţional;
 • Principalele metode de identificare, analiză şi măsurare a riscurilor din organizaţii economice;
 • Tehnici de gestiune a riscurilor: controlul riscurilor şi finanţarea riscurilor;
 • Principalele probleme administrative ale managementului riscurilor.

Top

Analiza statistică a riscului financiar

Obiectivul acestui curs este cunoaşterea principalelor tipuri de riscuri financiare şi a instrumentelor de evaluare şi gestionare a acestora.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Definiţia şi tipologia riscului financiar;
 • Conţinutul şi importanţa gestiunii riscului financiar;
 • Riscul de piaţă - evaluare si  gestionare;
 • Riscul de rată a dobanzii – evaluare si  gestionare;
 • Riscului de credit - evaluare si gestionare. Gestionarea riscului de credit utilizand derivatele de credit;
 • Riscul valutar  - evaluare şi gestionare;

Top

Viruşi şi antiviruşi

Absolvenţii cursului trebuie să cunoască ce înseamnă un virus informatic şi pericolele generate , principalele clase de viruşi, modalităţile de detecţie a viruşilor şi modul de funcţionare al unui antivirus.
Cursul va aborda următoarele teme:

 • Generalităţi;
 • Clasificarea viruşilor;
 • Crearea viruşilor;
 • Studiul unor viruşi foarte răspândiţi;
 • Antiviruşi.

Top

Introducere în securitatea reţelelor

Cursul oferă câteva dintre cunoştinţele de care ar avea nevoie orice persoană interesată în securizarea propriului mediu de afaceri. Un absolvent al cursului va fi în stare să ştie dacă o anumită tehnologie se potriveşte mediului său (potenţial) de afaceri, va reuşi să inţeleagă când are nevoie de protecţie şi securitate şi cum se pot realiza ele.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Tehnici de bază care asigură securitatea informaţiei în internet şi intranet;
 • Pericolele la adresa securităţii sistemelor informatice
 • Soluţiile teoretice şi practice de reducere/eliminare a pericolelor;
 • Metode consacrate de compresie şi criptare a datelor.

Top

Dezafectare nucleară

Scopul cursului este de a expune metodele utilizate în dezafectarea centralelor nucleare.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Dezafectarea reactoarelor, a magaziilor şi a containerelor;
 • Aspecte sociale ale dezafectării nucleare;
 • Aspecte economice ale dezafectării nucleare;
 • Obiectivele dezafectării nucleare;
 • Măsuri de siguranţă;
 • Calitatea, fiabilitatea, întreţinerea şi reparaţiile.

Top

Securitatea şi siguranţa sistemelor chimice

În cadrul acestui curs sunt descrise întreprinderile chimice, cu concentrare asupra aspectelor relevante de securitate şi siguranţă.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Activităţi care implică agenţi chimici;
 • Valori limită de expunere pentru personal;
 • Cerinţe şi măsuri minimale de protecţie a personalului;
 • Evaluarea şi managementul riscului chimic în laboratoare de cercetare şi întreprinderi chimice.

Top

Siguranţă în sisteme nucleare

Obiectivul cursului este descrierea centralelor nucleare, concentrăndu-se, cu precădere, asupra problemelor legate de siguranţă. Din tematica acestui curs amintim:

 • Principiile reacţiilor nucleare din centralele nucleare;
 • Generarea nucleară a căldurii;
 • Descrierea inimii unui reactor, a sistemelor principale de răcire şi a altor sisteme auxiliare;
 • Probleme legate de siguranţă.

Top

Protecţia în centrale nucleare

Obiectivul principal al acestui curs este identificarea riscurilor asociate eliberării de material radioactiv şi descrierea măsurilor de limitare a expunerii populaţiei şi personalului operativ la radiații.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Doze de radiaţii acceptabile maximale;
 • Accidente care conduc la scurgeri de material radioactiv;
 • Criterii şi metode de prevenire a condiţiilor anormale care conduc la căderea barierelor în calea eliberării de material radioactiv;
 • PSA – Analiza accidentelor.

Top

Risc si securitate in fizica medicala

Obiectivul principal al cursului este însuşirea de cunoştinţe privind sursele de radiaţii şi efectele biologice ale radiaţiilor ionizante.
Principalele teme abordate în cadrul cursului sunt:

 • Noţiuni de fizică nucleară şi fizica radiaţiilor,
 • Interacţiunea radiaţiilor cu substanţa şi efectele biologice ale expunerii la radiaţii;
 • Sistemul de protecţie radiologică;
 • Identificarea şi cuantificarea riscurile aferente utilizării radiaţiilor în scop medical;
 • Implementarea unor metode de securitate în practica medicală cu surse de radiaţii;
 • Norme de securitate radiologică.

Top