Abandonul școlar


Ce este?

Încetarea frecventării studiilor, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început

Cauze


Socio-culturale
Educația nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; tinerii nu mai consideră şcoala un viitor; crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori.
Economice
Izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți.
Familiale
Climatul familial , presiunile de ordin economic, dezamăgirile personale ale părinților/membrilor familiei.
Educaționale
Insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cuşcoala, deficiențe pedagogice (de atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate morală).
Specifice
  • lipsa informației privind specificul procesului de predare – învățare în ceea ce priveşte matematica în universitate
  • diferențe semnificative dintre procesele de predare – învățare a matematicii în învățământul preuniversitar şi în facultate, dificultățile de adaptare la noile cerințe.
  • dificultăți de adaptare la viața universitară (creşterea importanței studiului individual, depărtarea de familie, ritmul şi varietatea de activități accesibile
  • diferite pentru studenții proveniți din mediul rural sau oraşe mici, evaluarea bazată pe sesiunile de examene etc.)
  • dificultăți psihologice (stare de dezamăgire, inerție, lipsă de inițiativă) carențe ale conținutului programelor de studii – incompatibilități cu nivelul de cunoştințe inițial al studenților, ignorarea nivelului eterogen al noilor studenți, volumul redus al timpului alocat aplicațiilor practice, legătura insuficientă cu specificul activității profesionale de după absolvire
  • deficiențe ale infrastructurii didactice.

Efectele abandonului şcolar:

  • Lipsa calificării profesionale indispensabile integrării socio-economice
  • Lipsa formației morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități
  • Cei care abandonează studiile sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială
Măsuri de prevenire:


Psiho-pedagogice şi psiho-sociologice
Care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive.
Socio-profesionale
Ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale.
Psihiatrice
Depistarea precoce a tinerilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, emoționale, tendinte agresive.
Juridico-sociale
Aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general.