Admitere licenţă - 2017


Specializări:

 • Matematică
 • Matematică Informatică

Admiterea online: 7-9 septembrie 2017 (dosarul de admitere cu actele scanate se va trimite prin e-mail la adresa matematica@uaic.ro).


Durata studiilor: 3 ani, învăţământ cu frecvenţă

Nr. de locuri pentru anul universitar 2017 - 2018:

  cetăţeni români (cu domiciliul în România)
 • 10 locuri cu taxă
  români de pretutindeni din Republica Moldova
 • 4 locuri fară taxă
 • 1 loc cu taxă

Perioada înscrierilor:

 • Sesiunea septembrie
  • 7-9 septembrie 2017: înscrierea candidaţilor
  • 11 septembrie 2017: afişarea rezultatelor

Tipul concursului: Concurs de dosare


Criteriul de admitere:

 • 50% nota la disciplina Matematică sau Informatică obţinută la examenul de bacalaureat;
 • 50% media generală obţinută la examenul de bacalaureat.

Condiţie necesară de admisibilitate:

 • nota la disciplina Matematică obţinută la examenul de bacalaureat

Criterii de departajare:

 • nota la disciplina Matematică obţinută la examenul de bacalaureat

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 120 RON
 • Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă: 1600 RON

Conţinutul dosarului:

 • dosar plic
 • fişă înscriere (click pentru download)
 • 2 fotografii tip buletin de identitate
 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.
 • foaia matricolă
 • original* şi copie după certificatul de naştere;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
 • adeverintă medicală, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).
 • în cazul studenţlilor/absolvenţilor/exmatricula&$355;ilor: adeverintă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • diplomă de licentă sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum si diploma de absolvire, in original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei. Taxa de înscriere poate fi plătită la Universitate sau la orice filială BRD din ţară.
 • * se restituie condidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Criteriile facultăţii utilizate în traseul academic

Studenţii Facultăţii de Matematică sunt repartizaţi, în limita locurilor, pe specializări, la sfârşitul semestrului 2, din anul I de studiu, criteriul de selecţie fiind punctajul obţinut după susţinerea examenelor la disciplinele obligatorii şi opţiunea pentru specializare.

Opţiunea pentru specializare se va face în ultima lună de activitate didactică din semestrul 2 (luna mai).


Alte informaţii:

Pot fi înscrişi fără admitere candidaţii care au obţinut premii la Olimpiadele de Matematică sau Informatică pentru clasele IX - XII, începând cu faza judeţeană.

Şi pentru olimpici se aplică condiţia necesară de admisibilitate: proba de Matematică la bacalaureat.

Se acorda scutiri la plata taxei de înscriere, la o singura specializare, pentru candidaţii copii ai personalului didactic în activitate, pensionat sau decedat, candidaţii copii orfani de ambii parinţi, candidaţii proveniţi din casele de copii sau plasament familial.

1. PROCEDURA DE CONFIRMARE A ADMITERII - IULIE 2017 click pentru download
2. Metodologie-privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018 - 2019 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro