Admitere masterat - 2016Admiterea online: 15-22 iulie 2016 click aici.


Perioada înscrierilor:

 • Sesiunea iulie
  • 18-23 iulie 2016: înscrierea candidaţilor
  • 24-27 iulie 2016: afişarea rezultatelor
 • Sesiunea septembrie*
  • 5-7 septembrie 2016: înscrierea candidaţilor
  • 8-10 septembrie 2016: afişarea rezultatelor
  *se susţine numai dacă vor rămâne locuri libere după sesiunea din iulie

Programe de studiu:

 • Matematică didactică şi de cercetare
 • Matematici aplicate cu predare în limba engleză

*Pentru programul de master Matematici aplicate cu predare în limba engleză, conform Metodologiei de admitere de la Universitatea "Al. I. Cuza", candidaţii trebuie să susţină o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis / respins. Acei candidaţi care fac dovada absolvirii a cel puţin 3 (trei) semestre de limbă engleză la programul de licenţă deja absolvit vor fi declaraţi admişi la această probă. Ceilalţi candidaţi vor susţine o probă orală de limba engleză.

Durata studiilor: 4 semestre, cursuri de zi

Nr. de locuri:

 • 65 locuri fară taxă
 • 20 locuri cu taxă

Tipul concursului: Concurs de dosare


Criteriul de admitere:

 • media generală a examenului de licenţă

Criterii de departajare:

 • media generală a anilor de studii

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 120 RON
 • Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă: 2000 RON/an

La concursul de admitere pentru studii universitare de master nu se acordă scutiri de la taxa de înscriere.

Conţinutul dosarului:

 • fişă înscriere (click pentru download)
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);
 • certificatul de naştere, in copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, in copie legalizată;
 • copie dupa cartea de identitate;
 • adeverintă medicală tip;
 • adeverintă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere (taxa poate fi plătită la Universitate sau la orice filială BRD din ţară);
 • dosar plic.

Precizare:

La înscriere fiecare cadidat va formula o listă de opţiuni privind atât specializările dorite cât şi modul de finanţare a studiilor (cu sau fără taxă). Candidaţii vor fi ordonaţi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere la master şi vor fi repartizaţi pe specializări în conformitate cu prioritatea opţiunilor formulate, în limita locurilor disponibile.
1. Metodologie-privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2016 - 2017 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: admmath@uaic.ro