Admitere
Studii de licenţă
Master
Şcoala doctorală
Regulament
 Legături rapide
Orar
Orar Planetariu
Orar Sală Conferinţe
Pagini personale
Serviciu Email Studenţi
Serviciu Email Profesori
Seminarul Matematic
Analele ştiinţifice
SSMR Iaşi
UAIC
Acte de studii
Perfecţionare preuniversitară
Legături utile
Fundaţia ALUMNI
Centrul de Carieră
Download
 » Admitere » Master
varianta
 

Admitere masterat - 2015


Perioada înscrierilor:

 • Sesiunea iulie
  • 13-18 iulie 2015: înscrierea candidaţilor
  • 19-22 iulie 2015: afişarea rezultatelor
 • Sesiunea septembrie*
  • 7-9 septembrie 2015: înscrierea candidaţilor
  • 10-12 septembrie 2015: afişarea rezultatelor
  *se susţine numai dacă vor rămâne locuri libere după sesiunea din iulie

Programe de studiu:

 • Matematică didactică şi de cercetare
 • Matematici aplicate cu predare în limba engleză

*Pentru programul de master Matematici aplicate cu predare în limba engleză, conform Metodologiei de admitere de la Universitatea "Al. I. Cuza", candidaţii trebuie să susţină o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis / respins. Acei candidaţi care fac dovada absolvirii a cel puţin 3 (trei) semestre de limbă engleză la programul de licenţă deja absolvit vor fi declaraţi admişi la această probă. Ceilalţi candidaţi vor susţine o probă orală de limba engleză.

Durata studiilor: 4 semestre, cursuri de zi

Nr. de locuri:

 • 65 locuri fară taxă
 • 20 locuri cu taxă

Tipul concursului: Concurs de dosare


Criteriul de admitere:

 • media generală a examenului de licenţă

Criterii de departajare:

 • media generală a anilor de studii

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 120 RON
 • Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă: 2000 RON/an

Conţinutul dosarului:

 • fişă înscriere (click pentru download)
 • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);
 • certificatul de naştere, in copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, in copie legalizată;
 • copie dupa cartea de identitate;
 • adeverintă medicală tip;
 • adeverintă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare);
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere (taxa poate fi plătită la Universitate sau la orice filială BRD din ţară);
 • dosar plic.

Precizare:

La înscriere fiecare cadidat va formula o listă de opţiuni privind atât specializările dorite cât şi modul de finanţare a studiilor (cu sau fără taxă). Candidaţii vor fi ordonaţi în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere la master şi vor fi repartizaţi pe specializări în conformitate cu prioritatea opţiunilor formulate, în limita locurilor disponibile.
Regulament

1. Metodologie-privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2015 - 2016 click pentru download
sus

:: Prima pagină :: Download :: Hartă site :: Alumni :: Pagini personale :: Avizier ::
© Copyright 2015 Facultatea de Matematică