Admitere doctorat-2017


Calendarul admiterii la doctorat pentru anul univ. 2017-2018:

 • înscrierea candidaţilor: 1-9 septembrie 2017
 • selecţia candidaţilor: 12 septembrie 2017
 • afişarea rezultatelor: 15 septembrie 2017
 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 18 septembrie 2017
 • afişarea rezultatelor finale: 20 septembrie 2017

Nr. de locuri pentru anul univ. 2017 - 2018:

 • 2 locuri fără taxă, cu frecvenţă, cu bursă MEN
 • 1 loc fără taxă, cu frecvenţă, cu bursă UAIC

TAXE:

 • Taxa de înscriere la admitere: 120 RON
 • Taxa de şcolarizare pentru locurile cu taxă: 5000 RON

Conţinutul dosarului:

 • fişa de înscriere tip în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, prin intermediul Fundatiei "Conventus", înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac cei care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute.
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie legalizată a diplomei de licenţă şi foaia matricolă
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere.

Modalităţi de desfăşurare a concursului de admitere:

Examenul este format din doua parţi:
a) test scris şi examinare orală a unor chestiuni din tematicile afişate;
b) prezentarea proiectului de cercetare.

Subiectele la (a) vor fi din două dintre tematicile afisate:
una, principală, secţiunile A şi B, va fi în domeniul în care candidatul intenţionează să facă studiile de doctorat iar cea secundară constând în secţiunea A a unei a doua tematici la alegerea candidatului. Nota finală este media aritmetică a notelor obţinute la cele două probe.

Pentru a putea intra în etapa de evaluare finală de alocare pe locurile disponibile la doctorat, fiecare candidat trebuie să obţină minim nota 8 la evaluarea în faţa comisiei de admitere.

1. Metodologie admitere doctorat 2018-2019 click pentru download
sus
Bd. CAROL I, nr. 11, 700506, IAŞI România
 • Tel: 0232/20.10.60
 • Fax: 0232/20.11.60
 • E-mail: matematica@uaic.ro